Baufortschritt "EDEKA"


Quelle: Stadt Nastätten - 29. Dezember 2021
Quelle: Stadt Nastätten - 25. März 2022
Quelle: Stadt Nastätten - 25. März 2022
Quelle: Stadt Nastätten - 25. März 2022
Quelle: Stadt Nastätten - 8. Oktober 2022
Quelle: Stadt Nastätten - 8. Oktober 2022
Quelle: Stadt Nastätten - 8. Oktober 2022
Quelle: Stadt Nastätten - 30. Dezember 2022
Quelle: Stadt Nastätten - 30. Dezember 2022
Quelle: Stadt Nastätten - 30. Dezember 2022
Quelle: Stadt Nastätten - 28. Februar 2023
Quelle: Stadt Nastätten - 28. Februar 2023
Quelle: Stadt Nastätten - 8. Mai 2023
Quelle: Stadt Nastätten - 8. Mai 2023
Quelle: Stadt Nastätten - 30. Juni 2023
Quelle: Stadt Nastätten - 30. Juni 2023
Quelle: Stadt Nastätten - 18. Juli 2023 - Anlieferung Dachstuhl
Quelle: Stadt Nastätten - 30. August 2023
Quelle: Stadt Nastätten - 04. September 2023
Quelle: Stadt Nastätten - 04. September 2023
Quelle: Stadt Nastätten - 03. Dezember 2023
Quelle: Stadt Nastätten - 03. Dezember 2023
Quelle: Stadt Nastätten - 03. Dezember 2023
Quelle: Stadt Nastätten - 03. Dezember 2023
Quelle: Stadt Nastätten - 03. Dezember 2023
Quelle: Stadt Nastätten - 23. Februar 2024
Quelle: Stadt Nastätten - 23. Februar 2024
Quelle: Stadt Nastätten - 23. Februar 2024
Quelle: Stadt Nastätten - 13. März 2024
Quelle: Stadt Nastätten - 13. März 2024
Quelle: Stadt Nastätten - 14. April 2024
Quelle: Stadt Nastätten - 14. April 2024